ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลแม่วาง เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2523 ต่อมา ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลบ้านกาด เป็น เทศบาลตำบลแม่วาง เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

ลักษณะที่ตั้ง

 
เทศบาลตำบลแม่วาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) และแยกไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร

อาณาเขต 

 
เทศบาลตำบลแม่วาง ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน
 
 
จำนวนหมู่บ้านและตำบลในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง
 
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตำบล
3
บ้านกิ่วแลป่าเป้า
บ้านกาด
4
บ้านมะกายยอน
บ้านกาด
5
บ้านกาด
บ้านกาด
6
บ้านน้ำต้น
บ้านกาด
8
บ้านอัมพาราม
บ้านกาด
3
บ้านสันโป่ง
ดอนเปา
4
บ้านดอนเปา
ดอนเปา
5
บ้านป่าติ้ว
ดอนเปา
 
 

ประชากรและจำนวนหลังคาเรือน

 
 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง  รวม    4,836    คน     แยกเป็น     
 
 
- ชาย 2,294   คน
 
 
- หญิง 2,542 คน
 
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ คิดเป็น 1,051.31 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง

 
พื้นที่
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
ตำบลบ้านกาด
หมู่ที่ 3
704
336
368
หมู่ที่ 4 
217
94
123
หมู่ที่ 5 
1,054
501
553
หมู่ที่ 6 
295
141
154
หมู่ที่ 8 
594
269
325
ตำบลดอนเปา 
หมู่ที่ 3 
684
330
354
หมู่ที่ 4 
974
478
496
หมู่ที่ 5
314
145
169
 
 

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง

 
  มีทั้งหมด 1,776 ครัวเรือน โดยแยกได้ ดังนี้  
 
ตำบล
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
บ้านกาด
3
220
4
74
5
411
6
105
8
192
ดอนเปา
3
233
4
444
5
97
รวม
8
1,776
 
   


ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 48940