ลักษณะภูมิประเทศ


เทศบาลตำบลแม่วางมีพื้นที่ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  600 – 800  มิลลิเมตร
                     ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
                     ฤดูฝน   ประมาณเดือน มิถุนายน – กันยายน (ฝนตกชุก ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน)
                     ฤดูหนาว ประมาณเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์

เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างสภาพการถือครองที่ดิน เกษตรมีที่ดินเป็นของตนเองในการเกษตรกรรมร้อยละ 60

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   ใช้เส้นทางคมนาคมได้ทางเดียว  คือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) สำหรับการคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัดนั้น อาศัยรถโดยสารขนาดเล็กวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง   อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าอำเภอ สันป่าตอง  บางถนน และบางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า และแสงสว่างในที่สาธารณะเพียงพอการใช้ 
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีดังนี้
  1. จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านั้นใช้ทุกครัวเรือน
  2. ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
การประปา
การประปาในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีการใช้ประปาทุกครัวเรือน โดยมีประปา ส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน

การสื่อสาร 

- การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
จำนวน 1 แห่ง  คือที่  ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่วาง  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่  5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

- โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้าน

การใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลแม่วาง มีพื้นที่ ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งได้   3 ลักษณะ  ตามการใช้ ดังนี้
1.  พื้นที่ถือครองเพื่ออยู่อาศัย
300.80 ไร่
คิดเป็น 10.46 %
2.  พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร   
2,290.30 ไร
คิดเป็น 79.66 %
3.  พื้นที่ถือครองเพื่อพาณิชยกรรม  
5.78 ไร่ 
คิดเป็น 0.20 %
4.  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ             
20.74 ไร่ 
คิดเป็น 7.30 %
5.  พื้นที่ว่าง   
 21.34 ไร่ 
คิดเป็น 0.74 %
6. ศาสนสถาน
47.04 ไร่
คิดเป็น 1.64%

การจราจร

การจราจรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล จะใช้ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน เป็นหลัก  แต่ถนนค่อนข้างแคบ
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อบริโภค  พื้นที่ลุ่มสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและ  นาปรัง  หอมหัวใหญ่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่จะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรเป็นจำนวนมาก  แม้จะประสบปัญหาในเรื่องราคา    และเมล็ดพันธุ์ในบางปี การจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านกลุ่มสหกรณ์ 
ในด้านกระบวนการผลิต เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีทางการ
เกษตร   มาใช้ในการผลิต  มีหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการสนับสนุนในด้านการตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ต่อรองราคาในตลาด การอุตสาหกรรม 
เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก  เช่น  โรงสีข้าว  โรงงานเฟอร์นิเจอร์  และ การทำเครื่องเงินต่าง
 
[หน้าที่ 1] [หน้าที่ 2] [หน้าที่ 3]
กลับหน้าหลัก

ผังเว็บไซต์

พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 053 489406-7 โทรสาร 053 489408