รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562
รานงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานข้อมูล รายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณที่ผ่านมา]

[กลับหน้าหลัก] [กลับหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร]

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408