คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรการด้านต่าง ๆ
นโยบายด้านการป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการซื้อจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
คู่มือมาตรา 103
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ข้อมูลอื่น ๆ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลคะแนนประเมิน ITA
รายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
Corruption Perceptions Index (CPI)
Chief Integrate Program Officer : CIPO
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลแม่วาง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิณคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับจรรยาบรรณของเทศบาลตำบลแม่วาง
ข่าวประชาสัมพันธ์จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ส่วนที่ 1 คำนำ สารบัญ บทนำ
  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี. (2561-2564)
  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่วาง
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
คู่มือมาตรา 103
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่วางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลแม่วาง พ.ศ. 2555
ตัวอย่างแบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
     

 

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408