บัญชีรายการคู่มือสำหรับประชาชน
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
   
31
การเพิ่มชื่อ กรณีคนด่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให่อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13
32
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
33
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
34
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ ขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
35
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ
36
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
37
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด
38
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลัยจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือปนังสือประจำตัว (Certificate of Identity)
39
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499
40
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
41
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
42
การเพิ่มชื่อ บุคคลได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจาก การแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
43
การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
44
การรับแจ้งตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
45
การรับแจ้งตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
46
การรับแจ้งตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
47
การรับแจ้งตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
48
การรับแจ้งตายเกินกำหนด
49
การรับแจ้งตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
50
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
51
การรับแจ้งย้ายกลับเข้าที่เดิม
52
การรับแจ้งย้ายเข้า
53
การรับแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู่ว่าไปอยู่ที่ใด
54
การรับแจ้งย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
55
การรับแจ้งย้ายปลายทาง
56
การรับแจ้งย้ายออก
57
การรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
58
การรับแจ้งย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
59
การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
60
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
     

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408