บัญชีรายการคู่มือสำหรับประชาชน
เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม
     
     
61
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
62
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
63
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
64
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
65
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
66
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
67
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
68
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
69
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
70
การแจ้งขุดดิน
71
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
72
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
73
การแจ้งถมดิน
74
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
75
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
76
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
77
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
78
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
79
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
80
การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
81
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
82
การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543
83
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
84
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
85
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
86
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
87

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่)

88
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
89
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
90
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นปลิว หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
     

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408