แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากร
     
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่วาง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 31 มีนาคม 2560
กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง)
กำหนดตำแหน่งพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่วางการกำหนดประเภทและตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล (5 มีนามคม 2559)
ปรับปรุงชื่อตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับปรับปรุงฯ (ระบบแท่ง)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ของเทศบาลตำบลแม่วาง (28 มีนาคม 2559)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
   

ผังเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูลโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่วาง   
เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 0 5348 9406-7 ต่อ 42 โทรสาร 0 5348 9408