ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


informationวิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา


วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“เทศบาลตำบลแม่วาง เมืองแห่งวัฒนธรรม  และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”พันธกิจหลักการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะหอมหัวใหญ่
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๖. ลดช่องว่างทางสังคม โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
๗. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในทุกๆด้าน
๘. พัฒนาระบบการคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเป็นสังคมเมืองที่สมบูรณ์


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เกษตรกรสามารถผลิต พืช ผัก ที่ปลอดสารพิษซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกร
๒. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆ
๓. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้รับการบำรุงดูแลรักษา และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
๔. ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและข่าวสารอย่างทั่วถึง
๕. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๖. คนจนมีจำนวนลดลง
๗. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีศักยภาพในการแข่งขันทุกๆด้าน
๘. การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว


แชร์หน้านี้: