ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับ "ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" เดือนละ 100 บาท 6 เดือน

  • 19 กันยายน 2566
  • อ่าน 310 ครั้ง

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ "ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565โดยกรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้จ่ายเงินดังกล่าวตามมติคณะกรรมการฯ เดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2566) ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุที่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 32,254 ราย ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ได้

จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุที่เข้าตามหลักเกณฑ์ คือ ต้องเป็นผู้สูงอายุ (มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป) และต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

1.ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ ดังนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธกส.

2.กรณีเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับธนาคารได้ ให้ดำเนินการดังนี้

***2.1 หากมีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นบัญชีร่วม ให้กรอกข้อมูลตามเอกสาร (แบบที่ 1) หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น (พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน)

***2.2 หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร และประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูลตามเอกสาร (แบบที่ 2) หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น (พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน)

จากนั้นนำไปยื่นต่อ ธนาคารที่ท่านต้องการ หรือ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

**หากท่านไม่ดำเนินการใดใด ท่านจะไม่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือ**

ติดต่อสอบถามรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนได้ที่ โทร. 053-489406-7 ต่อ 10 หรือ ติดตามประกาศรายชื่อในภายหลัง ได้ที่ เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลแม่วาง

#งานประชาสัมพันธ์

โทร. 053489-406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: