<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์ "วันครอบครัว"

  • 30 เมษายน 2567
  • อ่าน 84 ครั้ง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ่นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สามาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคม

ดาวน์โหลดแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว ที่รายการเอกสาร

งานประชาสัมพันธ์ 053489406-7 ต่อ 60

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 แนวทางขับเคลื่อนครอบครัว 6.17 MB. 20


แชร์หน้านี้: