<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2567

  • 11 เมษายน 2567
  • อ่าน 500 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่วาง ได้ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รวบรวมกิจกรรมหลากหลายไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ การร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าต่อสังคม และยังเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนั่นเอง

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติบัตร "ปราชญ์ชาวบ้าน" ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน ที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และยังเป็นผู้ที่สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมออกไปสู่สังคม รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านละ 1 ท่าน ในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง กิจกรรมที่สองคือการรับฟังการบรรยายความรู้ หัวข้อ : การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุรธร จีนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลล้านนา มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมที่สามคือ กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สืบทอดมาแต่อดีต จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนกว่า 60 ท่าน พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุยังได้ร่วมรับประทานอาหารและถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกันอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์

053-489406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: